Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler

Stockholms stadsbibliotek driver under 2012 tre olika projekt som alla hanterar olika delar av samma fråga: Hur kan bibliotek skapa mer och bättre innehåll för användarna av bibliotekens digitala kanaler? Projekten har tre perspektiv:

  • det lokala
  • det nationella
  • barns och ungas behov

Aktiviteterna under året är att sammanställa och analysera den kunskap som finns från användarundersökningar och så kallade effektkartläggningar som har gjorts. Behoven ska sedan ställas mot en kartläggning som görs av de informationsmängder som biblioteken förfogar över eller skulle kunna skaffa sig.

Under hösten kommer en analys och förslag på kommande utvecklingsinsatser för att förbättra innehållet i de digitala tjänsterna att tas fram och presenteras. Projekten delfinansieras av Kulturrådet och Kungliga Biblioteket och drivs av Stockholms stadsbibliotek med medverkan från Barnens Bibliotek och Libris.

One Response to “Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler”

  1. […] | Digitala biblioteket « Myrdalböckerna också i iBookstore Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler […]

Leave a Reply