Archive for the ‘Teknik’ Category

Digitala talböcker på biblioteket

torsdag, april 28th, 2011

Som ett led i ambitionen att nå fler medborgare har en satsning på digitala talböcker inletts på biblioteket, projektet går under benämningen Dolly.

En stor del av de låntagare som är i behov av ett anpassat digitalt bibliotek tillhör också kategorin talbokslåntagare med tanke på funktionshinder som nedsatt syn, nedsatt förmåga att förstå det skrivna ordet eller en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att läsa en tryckt bok.

Dolly-projektets mål är att tillhandahålla talböcker via digitala kanaler inom biblioteket. Projektet har till uppgift att dels integrera bibliografisk data från TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, i biblioteket och dels tillgängligöra TPB:s talböcker för nedladdning eller strömning via bibliotekets egna digitala kanaler.
Projektet är inne i den första etappen där fokus ligger på att samla in krav från både verksamheten och från olika handikapporganisationer. I arbetet ingår också att ställa krav på TPB:s API som blir bibliotekets gränssnitt mot talboksbeståndet.

Vilka är bibliotekets talbokslåntagare? De målgrupper som identifierats är följande:

• Blinda respektive gravt synskadade
• Äldre respektive yngre synsvaga
• Personer med läs- och skrivsvårigheter
• Personer med kognitiv funktionsnedsättning

Projektet innehåller många utmaningar, en av dessa är att utveckla ett eller flera gränssnitt som tillgodoser dessa målgruppers skilda behov.

En stor del av arbetet i Dollyprojektet kretsar alltså kring tillgänglighet, att tekniskt och användbarhetsmässigt utveckla en lösning som är avskalad, lättförstålig och fungerar med exempelvis olika hjälpmedel som skärmläsare, talande webbfunktioner etc. Arbetet med tillgänglighet är även viktigt i arbetet med bibliotekets nya webbplats, delvis för att det är ingången till stora delar av den digitala talboksvärlden och delvis för att målet är att hela den nya webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetsmålen.

Vilka är då tillgänglighetsmålen? För att säkra bibliotekets digitala tillgänglighetsarbete arbetar vi efter de riktlinjer som finns i WCAG 2.0, Web Content Accesibility Guidelines. Dessa riktlinjer är rekommendationer från W3C, World Wide Web Consortium, för hur webbinnehåll görs mer tillgängligt för användare med speciella behov på webben. Dessa mål följs upp tillsammans med Tillgänglighetsgruppen inom biblioteket och kommer att testas på utvalda testpersoner.

Dolly-projektets webblösning bygger på och följer tidsplanen för bibliotekets nya webbplats, med planer på en beta-release i slutet på sommaren och en release i slutet på året.

Annica Oreland, projektledare Dollyprojektet

Biblioteksmedarbetaren och Mediesprånget

fredag, april 15th, 2011

Mediesprånget är ett projekt inom Stockholms stadsbibliotek som syftar till att stärka medarbetarnas kompetens att förmedla intressant och relevant innehåll oberoende av om det är förpackat i papperspärmar eller består av ettor och nollor. Biblioteket ska arbeta aktivt med digitala medier och mediebärare.

Många förändringar har skett och sker inom medieområdet idag och viktiga diskussioner förs om hur biblioteket anskaffar, visar och tillgängliggör olika typer av medier. Den här bloggen tar upp Stockholms stadsbiblioteks arbete med digitala tjänster och hur man jobbar för att utveckla dem. En annan sida av det här arbetet är hur biblioteksmedarbetarna hanterar och använder dessa tjänster, om vår kompetens och erfarenhet av digitala medier och nya läsesätt. Tekniken har tagit ett stort kliv in i våra liv och påverkar också våra metoder att sprida och ta till oss litteratur och information. Vi kan läsa i mobilen, med öronen, på läsplatta. Och vi förväntar oss i högre grad att nå det vi vill ha genast.

Navet i våra bibliotek – eller vår affärsidé om man så vill – är vi, biblioteksmedarbetarna, som hjälper och guidar användaren till läsupplevelser och kvalitetsmässiga informationskällor. För att lyckas med det uppdraget krävs att vi själva hela tiden fortsätter att lära oss och följa med i utvecklingen inom medieområdet. Mot den bakgrunden gör Stockholms stadsbibliotek nu en satsning för att utveckla personalens kompetens kring digitala medier och den teknik som hör ihop med läsandet, som exempelvis läsplattor av olika slag. Lika självklart som det är att visa en låntagare hur man söker och lånar en fysisk bok måste det vara att kunna visa hur man som talbokslåntagare laddar ner böcker eller hur man som pendlare läser böcker i mobilen.

Kunskap av det här slaget är i högsta grad en färskvara, eftersom medielandskapet utvecklas och förändras. Målet vi jobbar mot är rörligt, därför krävs av oss ett kontinuerligt lärande och ett prövande förhållningssätt till digitalt innehåll och teknik. Vi planerar därför en kompetensutveckling som till stor del ska gå ut på att testa och utforska olika typer av innehåll och mediebärare. Biblioteket har en roll att spela som introduktör och att göra det möjligt för användarna att följa med i medieutvecklingen, varför en del av den planerade kompetensutvecklingen även ska komma användaren till del. Vi vill bjuda in användaren att testa och utforska tillsammans med oss, till exempel genom läsplattecirklar och mer teknik i biblioteksrummet.

Mobilen först

tisdag, april 12th, 2011

För drygt ett år sedan myntade Google uttrycket “mobile first”, dvs att utveckla kraftfulla digitala tjänster för mobilen först. Mobilen finns i nästan var människas hand, dagligen och överallt. Därför är det strategiskt rätt att satsa nyutveckling på mobilen först, i stället för på “vanliga webben”. Det som pratades om då som en vacker idé  är ett faktum idag när många företag och organisationer utvecklar sina digitala tjänster.  Så också vi på Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet: vi lanserade en mobilwebb med helt  ny sökfunktionalitet innan vi började jobba med sök på vår desktopwebb (“vanliga” webben, som man ser på dator).  Det finns flera skäl till detta:

 • Arbetar man med mobila tjänster  tvingas man fokusera och prioritera – nyttiga hemläxor innan man utvecklar för det “stora” webbformatet
 • Mobiltätheten exploderar bland befolkningen, i Sverige såväl som internationellt
 • Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid
 • Mobilen öppnar nya möjligheter som inte funnits på datorerna hittills, gps och geopositionering för att bara nämna något

Mobilwebben: tekniken bakom

fredag, april 8th, 2011

Arbetet med att skapa nya webbtjänster för Stockholms Stadsbibliotek pågår för fullt och i början av denna veckan släpptes den första versionen av den första tjänsten – mobilwebben. Mobilwebben är en webbtjänst som är anpassad för användning i mobiler, med ett avsiktligt ärendefokus för användare. Tanken är att du som användare skall kunna utföra vanliga biblioteksärenden på ett enkelt sätt.

Funktioner som är tillgängliga på mobilwebben idag:

 • Söka i Stadsbibliotekets bibliotekskatalog
 • Reservera medier/Låna om medier
 • Lista lån och reservationer
 • Listning av och information kring våra fysiska bibliotek – öppettider, bilder, kartor

Varför en mobil webbtjänst?

Varför skapa en webbtjänst anpassad för mobiler, varför inte skapa en app? En av anledningarna är att vi inte vill nå enbart användare med mobiltelefoner eller läsplattor med Android eller Apple iOS som operativsystem. Dessutom är mobilwebben bara den första i raden av webbtjänster. Under våren och hösten kommer nämligen arbetet att fortskrida med att utveckla en ny webbtjänst som kommer att ersätta den nuvarande biblioteket.se. Genom att använda samma underliggande system för att publicera information mot olika kanaler så kan innehållet skapas på ett ställe.

Tillgänglighet

För att den mobila webbtjänsten ska vara så tillänglig som möjligt har vi valt att utveckla två så kallade teman.

Ett där vi använder oss av den senaste tekniken – HTML5, css3, Webkit, jquery – och som fungerar väl i exempelvis iphone och android-telefoner. Det enklare temat erbjuder samma grundfunktion som det mer avancerade men fungerar väl även i äldre mobiltelefoner.

Teknik

Teknikerna för biblioteks nya webbtjänster är baserade på öppen källkod. Vi använder oss av LAMP-stacken med Drupal som webblager och Apache Solr för indexering och sökning. Drupal är ett etablerat och moget publiceringsverktyg med en stor användarbas. Därför finns det en hel del färdig funktionalitet att tillgå, bland annat för integration mot det bakomliggande bibliotekssystemet från Axiell, den s k katalogen.

Även sök- och indexeringsapplikationen Apache Solr är en frekvent använd produkt. Förutom att vara en väldigt snabb och kompetent söktjänst så erbjuder den intressant funktionalitet som att kunna facettera sökmängder. Facettering innebär att man kan utforska en sökträffmängd genom att filtrera på dess data. Sökfunktionen är och kommer vara väldigt central i våra webbtjänster och vi har lagt stor vikt vid att utveckla en funktion som ger möjlighet att sortera, inte bara efter sökträffsrelevans eller bokstavsordning, utan efter en relevans som beror på utlån, aktualitet och popularitet.

SSB:s mobilwebb är här!

lördag, april 2nd, 2011

Nu är Stockholms stadsbiblioteks mobilwebb på plats!

I mobilwebben kan du

 • söka  böcker och andra medier, och se var de finns inne
 • se dina lån och låna om
 • göra reservationer på böcker och andra medier
 • hitta information om bibliotek och deras öppettider

Under 2010 och början av 2011 har virtuella enheten utvecklat en helt ny mobilwebb, med egenutvecklad sökmotor. Snabb och enkel att använda har varit ledorden i utvecklingen. Nytt i mobilwebben är att resultatlistan är relevansrankad i stället för alfabetiskt. Denna sökmotor kommer också ligga till grund för den desktopwebb som virtuella enheten utvecklar under 2011. Vi har jobbat med Drupal och solr i denna utveckling, fler blogginlägg om detta kommer. Agil projektmetodik har kombinerats med effektkartläggning och personas, fler blogginlägg om detta kommer också.

Man kan ännu inte gå direkt från en sökning och resultat för e-medier till att ladda ner e-böcker direkt i mobilen. Man måste tyvärr gå in via vanliga webbplatsen biblioteket.se för att göra detta ytterligare ett tag.

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek har samarbetat med konsultföretaget Creuna för att ta fram mobilwebben.

Gå till
m.biblioteket
och testa, vi tar gärna emot buggrapporter och synpunkter på synpunkter.mbiblioteket@stockholm.se

Om det Digitala biblioteket

fredag, mars 11th, 2011

Det Digitala biblioteket är både namnet på den här bloggen och ett samlingsnamn på ett antal aktiviteter och projekt på Stockholms stadsbiblioteks Virtuella enhet. Det samlade syftet med dessa projekt är att, utifrån ett användarperspektiv, utveckla biblioteksverksamhetens digitala tjänster; hanteringen och presentationen av e-medier, sökfunktionalitet, strukturerande, informerande samt inspirerande innehåll, mobila tjänster samt ny teknisk infrastruktur.

Ambitionen är kort att samla tjänster, medier och information för att kunna presentera detta samlat i enkla lättillgängliga gränssnitt. På sikt vill vi även möjliggöra spridning av detta till tjänster och sammanhang utanför biblioteket.
På Stockholms stadsbibliotek jobbar vi intensivt med att förbättra det digitala biblioteket. I det arbetet fokuserar vi på såväl kommersiella som fria e-medier. Det är dock ett område som är förknippat med ett flertal svårigheter av juridisk, ekonomisk och teknisk karaktär.

Biblioteken lutar sig på ett undantag i upphovsrätten för att möjliggöra utlåningen av “fysiska” medier. Biblioteken köper in böckerna till ordinarie pris och lånar ut dem utan att betala  – det gör staten, genom författarfonden, till författarna. År 2010 var summan 1 krona och 32 öre per utlån. Denna modell gäller dock inte e-medier eftersom digitala filer inte går att “låna ut” – varje “e-utlån” anses, även om de är DRM-skyddade, som en exemplarframställning. Detta har, förutom högre kostnader, medfört att det nu är förlagen som avgör vad som får finnas i bibliotekens digitala samlingar och hur dessa kan användas. Låntagarna undanhålls därmed en mängd e-titlar; t ex finns endast 53% av e-ljudböckerna på Elib tillgängliga för biblioteken.

Bibliotekens rätt att oberoende göra urval och inköp är en förutsättning för ett fungerande folkbiblioteksväsende. Det är därför av största vikt att denna rätt så snart som möjligt även kommer att omfatta e-medier.

“Detta betyder att bibliotek som har köpt in en bok har alltså rätt att låna ut den; författaren kan inte motsätta sig det och har ingen laglig rätt till ersättning. Detta är en kulturpolitiskt motiverad inskränkning i upphovsrättslagen för att värna allmänhetens tillgång till litteratur genom den fria biblioteksutlåningen.” – Sveriges författarfond
Att fria e-resurser hanteras dåligt eller inte alls på folkbibliotek är självklart inte bra men det är ett omfattande arbete för folkbiblioteken att lösa denna fråga. För att lyckas krävs en nationell satsning med hemvist på Kungliga Biblioteket, vilket ligger inom ramen för deras nya uppdrag. Samma omsorg skall ju läggas på urval och hantering av fria e-medier som på de kommersiella!

Klart är däremot att biblioteken inte skall betala för att få ett krångligt DRM på titlar som finns fritt tillgängliga och dessutom skall spridas i öppna format. Därför har vi på Stockholms stadsbibliotek sedan några månader tillbaka jobbat med alternativa modeller och system där vi enkelt kan digitalisera, konvertera och lagra fria titlar som e-bok i öppna EPUB-format. Inom ramen för detta pilotprojekt kommer vi bl.a. att tillgängliggöra ett antal titlar från Vertigo förlag.

Dessa fria e-medier samt de från Elib kommer att integreras i sök- och nedladdningsfunktioner på Biblioteket.se samt på sikt även i mobila tjänster. Man kommer alltså inte att behöva besöka Elibs webbplats för att låna en e-bok. Elib är idag tyvärr den enda leverantör som erbjuder ny svensk skönlitteratur och populär facklitteratur i en omfattning som tillgodoser våra låntagares önskemål.

Utöver de kommersiellt intressanta titlarna som Elib tillhandahåller och de fria titlarna är det viktigt att vi så snart som möjligt hittar en modell som gör det intressant för förlagen att digitalisera sin backlist. Först då skapar vi en tillräckligt stor bredd i utbudet av e-böcker vilket i sin tur kommer att göra e-boken till ett värdigt alternativ till pappersboken.
Biblioteket är, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, mer än en samling av medier. Däremot är medierna centrala för stora delar av vår verksamhet. Det är viktigt att stockholmarna snabbt och smidigt kan söka och hitta rätt bok och därefter få tillgång till den oavsett om den är digital eller i tryckt form. Vi vet genom erfarenhet, användningstester och djupintervjuer att just dessa basfunktioner inte fungerar tillfredställande idag. Fokus i projektet har därför initialt varit att förenkla sök, låna/ladda ner, basinformation om biblioteken samt de publika gränssnitt som vi har.

Den spännande oberoende nyutgivningen är bara i sin linda ännu; på sikt måste biblioteket(en) ha mer lektörsliknande kompetenser och helt andra resurser för att hantera urval och bedömning av det som kommer att publiceras via mindre förlag och ensamseglare som PrintOnDemand och e-bok. Att ge ut en bok idag är relativt enkelt och instegskostnaden är så låg att det kommer att öka i omfattning, extremvarianten är de robotböcker av tveksam karaktär som har börjat dyka upp. Se t ex Copyriot.

Inspiration och sammanhang
Under 2011 kommer vi nu att ta nya tag kring det fördjupande och inspirerande uppdraget. Ett första steg togs 2007 då arbetet med nuvarande webb, Biblioteket.se påbörjades. Ny funktionalitet möjliggjorde att Stockholmarna kunde skriva och tycka om våra medier, personalen började skapa mervärden och sammanhang kring vår samling och våra evenemang. Vi tar nu erfarenheterna från de gångna årens arbete, åtgärdar brister och förbättrar tjänsterna ytterligare.

Läs mer

Mikael Petrén
Chef, Virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek